แบบฟอร์มการร่วมลงทุน

((กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มต่อไปนี้จำเป็นต้องมีช่องว่างด้วย*)

ข้อมูลส่วนตัว
  • กรุณาป้อนตัวอักษร 4-11 ตัวอักษร เป็นตัวเลขและภาษาอังกฤษเท่านั้นที่สามารถป้อนได้

  • รหัสผ่านมีความยาว 6-16 ตัวอักษรและจะต้องมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น

  • ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับบัตรเงินฝากที่ถอน

ฉันได้อ่านและยอมรับ "ข้อตกลงและเงื่อนไขการร่วมค้า"。
ฉันอายุมากกว่า 18 ปี